نندارتون

د نندارتون عکسونه

2018 بیجینګ CBBA

2018 بیجینګ CBBA5
2018 بیجینګ CBBA6
2018 بیجینګ CBBA2
2018 بیجینګ CBBA1
2018 بیجینګ CBBA4

د 2016 چین سپورت ننداره

د ٢٠١٦ کال د چين سپورتي نندارتون

د 2017 چین سپورت ننداره

د ٢٠١٧ کال د چين سپورتي نندارتون

د 2018 چین سپورت ننداره

د چين د ۲۰۱۸ کال سپورتي نندارتون

2016 IWF شانګهای

د 2019 چین سپورت نندارتون
د 2019 چین سپورت نندارتون 1

د 2020 چین سپورت ننداره

د 2020 چین سپورت نندارتون

2016 IWF شانګهای

د 2021 چین سپورت نندارتون

2016 IWF شانګهای

2016 IWF شانګهای

2019 IWF

د 2020 چین سپورت نندارتون
د 2021 چین سپورت نندارتون
2016 IWF شانګهای

2019 فیبو جرمني

2019 FIBO آلمان

د شانګهای نندارتون

د شانګهای نندارتون ۱
د شانګهای نندارتون 2
د شانګهای نندارتون ۳